Gửi nội dung cho website

Sau khi đặt hàng và chọn mẩu giao diện bạn muốn, vui lòng chuẩn bị nội dung cho website của bạn dựa trên nội dung demo để thay thế.

Bạn có thể chuẩn bị nội dung qua Google DOC hoặc file .TXT, hình ảnh nén lại 1 file .ZIP, tải lên mạng và gửi cho chúng tôi đường link để tải về.

Vui lòng điền khớp với email bạn đã đăng ký và đặt hàng trước đó.
Nội dung: vui lòng chuẩn bị ở file http://doc.google.com
Hình ảnh: nén tất cả hình ảnh website vào 1 file .zip và tải lên https://www.zipshare.com (hoặc Dropbox, Google Driver nếu bạn có).